CONTINGUT

Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida (Curs 2016/17)

Consulta el programa (en PDF):

IrsiCaixa

La infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) i la seva forta incidència en la població mundial han significat un canvi quantitatiu i qualitatiu en la investigació en retrovirologia. Els avenços dels últims 25 anys han permès ampliar el nostre coneixement sobre el virus, definir les pautes de tractament, assentar les bases per al desenvolupament de vacunes i estratègies d'eradicació i convertir la retrovirologia humana en una de les àrees més dinàmiques de la biomedicina. El fort desenvolupament d'aquesta àrea d'investigació necessita de professionals especialitzats amb coneixements ampliats tant en l'àmbit de la virologia com de la immunologia.

El Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida ofereix per primera vegada una visió àmplia dels camps de la immunologia i la virologia, amb una atenció especial als tractaments antiretrovirals i a les vies d'eradicació del virus. A més a més, fa una incidència especial en altres retrovirus i en la seva potencial implicació en diferents patologies humanes.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, en conveni amb l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, es preocupen per oferir una formació excel·lent i amb una perspectiva global que permeti desenvolupar competències específiques per a la inserció laboral de titulats universitaris en el desenvolupament de projectes d'R+D, en la integració d'equips multidisciplinaris de la indústria farmacèutica o en equips d'investigació, en assessorament tècnic de la instrumentació avançada i en l'adaptació de processos de noves tècniques.

El programa s'estructura en set mòduls a través dels quals es treballen en profunditat temes com les bases cel·lulars i moleculars de la infecció del VIH tipus 1 (VIH-1) i la patogènesi associada, els aspectes clínics fonamentals de la infecció emfatitzant les recomanacions de tractament antiretrovirals i el tractament de la resistència als fàrmacs antiretrovirals, les interaccions, similituds i diferències entre el VIH i altres virus relacionats i el present, passat i futur dels assajos de la vacuna del VIH.

Amb la finalitat de potenciar una visió global i oferir als estudiants un coneixement actualitzat sobre les activitats d'investigació relacionades amb el VIH, el programa integra un mòdul en el que es revisen les diferents línies de investigació dels principals centres de recerca a nivell mundial, a través de classes magistrals, conferències i/o seminaris que puguin oferir investigadors convidats dels diferents centres internacionals col·laboradors com el Ragon Institute (MGH, MIT i Harvard University) i la Section of Retroviral Therapeutics del Brigham and Women's Hospital (Harvard Medical School), o la Leonard M. Miller School of Medicine (University of Miami) i el Center for AIDS Research (University of California San Diego).

En el mateix mòdul sobre investigació del VIH, també s'ofereixen als alumnes coneixements sobre gestió de l'activitat científica, amb l'objectiu que els estudiants adquireixin els coneixements bàsics complementaris per poder desenvolupar amb èxit una carrera investigadora. En el mòdul s'ofereix una visió global de tots els aspectes relacionats amb l'activitat investigadora, des de la generació de la idea i el disseny d'un projecte, fins la a recerca de recursos financers, l'execució i el tancament. També es posa especial èmfasi en la gestió de la innovació i del coneixement al llarg del cicle de vida d'un projecte (protecció dels resultats, transferència de tecnologia efectiva, etc.) i en les fórmules de desenvolupament de productes posteriors. Per últim, s'intenta fer reflexionar als alumnes sobre la interacció entre ciència i societat, i la importància de desenvolupar una activitat científica que doni resposta als reptes existents i emergents de la societat (investigació responsable).


Organitza:

IrsiCaixa gimbernat

Gilead MSD

Al llarg dels diferents mòduls del Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida, es pretén que els alumnes adquireixin les següents competències:

Bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o pocs coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar els coneixements i fer front a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Generals/transversals

 • Treballar i desenvolupar-se adequadament en equips multidisciplinaris i multiculturals.
 • Utilitzar els canals apropiats en la recerca d'informació i integrar aquesta informació per solucionar problemes en la seva activitat professional.
 • Dissenyar, organitzar, planificar, gestionar i dur a terme projectes en el seu àmbit d'estudi sent capaosç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades/informació.
 • Estructurar publicacions i comunicacions científiques.
 • Reconèixer els termes relatius a l'àmbit del VIH en anglès, utilitzant-lo de manera eficaç en l'àmbit oral i escrit.

Específiques

 • Reconèixer i analitzar els problemes entorn del VIH, plantejar respostes i/o treballs adequats per a la seva resolució, incloent l'ús de fonts bibliogràfiques i contactes internacionals.
 • Descriure i aplicar les tècniques de laboratori més innovadores de recerca en virologia i immunologia.
 • Dissenyar un procés experimental des de la presa de mostres al procés de dades i la valoració de resultats.
 • Reconèixer les bases virològiques, immunològiques i clíniques de la infecció pel VIH.
 • Descriure els elements bàsics relatius a la pràctica clínica de la infecció pel VIH.
 • Analitzar la diversitat del VIH-1 i relacionar-la amb altres retrovirus.
 • Descriure els elements bàsics del disseny de fàrmacs i vacunes relacionats amb el VIH.
 • Identificar les vies de translació de coneixements científics a la societat

Objectius de la formació

 • Familiaritzar-se amb les tècniques més innovadores d'investigació en retrovirologia
 • Adquirir la capacitat d'avaluar críticament els resultats obtinguts amb el degut rigor científic
 • Elaborar un informe sobre el treball realitzat i defensar públicament els resultats del projecte final
 • Concedir la possibilitat als nous titulats de conèixer el funcionament global de la investigació en VIH
 • Ajudar als tot just titulats a integrar-se en el mercat laboral amb la seva formació universitària

Sortides professionals

 • Desenvolupament de projectes d'I+D
 • Estudis de Doctorat
 • Integració en equips multidisciplinaris de la indústria farmacèutica
 • Integració en equips d'investigació
 • Assessorament tècnic d'instrumentació avançada
 • Adaptació de noves tècniques de laboratori

COORDINADOR

Dr. Bonaventura Clotet
Director de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa
President de la Fundació Lluita contra la Sida
Codirector del Programa de Recerca de la Vacuna de la Sida HIVACAT
Cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Professor associat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
bclotet@irsicaixa.es

MÒDULS I ASSIGNATURES

Mòdul 1

Bases virológiques, immunològiques i clíniques

DR. JAVIER MARTÍNEZ-PICADO
Assignatures del mòdul:
Virologia i retrovirologia
Anatomia funcional de la resposta immune
Immunopatologia bàsica i aplicada
Immunologia en la infecció pel VIH
Immunopatogènesi de la infecció pel VIH
El genoma hoste en la infecció pel VIH

Mòdul 2

Tractament antiretroviral

DR. ROGER PAREDES i DRA. EUGÈNIA NEGREDO
Assignatures del mòdul:
Introducció a la pràctica clínica de la infecció pel VIH
Bases metodològiques de la recerca clínica
Tractament antiretroviral basat en l'evidència
Toxicitat antiretroviral i complicacions de la infecció pel VIH
Resistència als antiretrovirals
Farmacocinètica

Mòdul 3

Virus relacionats amb el VIH

DR. JULIÀ BLANCO i DR. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
Assignatures del mòdul:
Diversitat del VIH i VIH-2
Coinfeccions (VHC, VHB, VPH)
Altres retrovirus humans i no humans (VLHT, VXMR)

Mòdul 4

Desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives contra el VIH

DR. CHRISTIAN BRANDER
Assignatures del mòdul:
Immunitat cel·lular
Immunitat humoral
Vacunes
Assajos clínics de la vacuna del VIH
Estratègies d'eradicació mitjançant vacunes

Mòdul 5

Investigació del VIH: gestió de projectes i de la innovació en un entorn de recerca responsable

DR. BONAVENTURA CLOTET i MIREIA MANENT
Assignatures del mòdul:
Estat de l'art en el camp del VIH/SIDA
Gestió de projectes
Gestió de la innovació i el coneixement
Recerca Responsable i Innovació

Mòdul 6

Pràctiques externes

DR. BONAVENTURA CLOTET
Assignatures del mòdul:
Pràctiques de recerca

Mòdul 7

Treball de Final de Màster (TFM)

DR. BONAVENTURA CLOTET
Assignatures del mòdul:
Desenvolupament d'un treball de recerca que haurà de ser avaluat per un tribunal

PERFIL D’ACCÉS

Haver obtingut un Grau en l'àmbit de les Ciències Biomèdiques: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Veterinària, Medicina o titulacions equivalents, atorgat per una universitat europea o d'altres països, prèvia autorització i/o convalidació per la universitat.

Acreditar un coneixement d'anglès i/o castellà de Nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), en els casos en què no sigui la llengua materna, mitjançant certificat o mitjançant l'obtenció del Language Passport que s'obté de forma gratuïta i senzilla a través de la pàgina web d'EUROPASS

INSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ

1r període de preinscripció (60% de places):
del 03-03-2016 al 13-05-2016

2n període de preinscripció (resta de places vacants):
del 21-05-2016 al 08-07-2016

3r període de preinscripció:
del 27-07-2016 al 08-09-2016 Prolongat fins al 30 de setembre !!

Per sol·licitar l'admissió en aquest màster, el/la candidat/a ha de remetre, mitjançant correu electrònic a la secretaria del programa (Sra. Eulàlia Grau, eulalia.grau@eug.es), la següent documentació:

 1. Certificat acadèmic* oficial d’estudis superiors cursats, amb detall de: matèries cursades, ECTS (o hores), convocatòries exhaurides, qualificacions per matèria i qualificació global
 2. Títol* (si no el té disponible en el moment de la preinscripció, el podrà presentar amb posterioritat).
 3. Document d’identitat (DNI, passaport, NIE...)
 4. Currículum vitae.
 5. Document acreditatiu del coneixement de la llengua anglesa i/o espanyola.
 6. Carta de motivació.

* Si el/la candidat/a accedeix al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera ha de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, l'han d'haver expedit les autoritats competents i ha d'estar legalitzada per via diplomàtica o, si s'escau, mitjançant la postil·la del conveni de l'Haia o del conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l'estranger:

S'accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se'n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s'ha de fer càrrec d'aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, caldrà adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si el/la candidat/a encara no disposa del títol oficial perquè està finalitzant els estudis, haurà de manifestar-ho específicament.

CRITERIS DE SELECCIÓ

En el cas que el número de preinscrits superi el nombre de places, l'adjudicació de places es realitzarà seguint els següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic: 70%
 • Carta de motivació: 20%
 • Coneixement d'anglès i/o castellà nivell B3 (MERC): 10%

En el cas que el coordinador del màster ho consideri oportú, es realitzarà una entrevista personal amb el/la candidat/a.

MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula, cal prèviament haver estat admès al programa. La secretaria del programa informarà, en el seu moment, als alumnes admesos sobre el procediment a seguir per completar la matrícula.

COST, BEQUES I AJUDES

El cost del Màster en Patogènesi i Tractament de la Sida és de 100€/crèdit, independentment de la procedència de l'estudiant.

El cost total del programa és de 6.000€.

Els inscrits al curs 2016-2017 poden gaudir d’un descompte del 33%. INFORMA-TE'N !

Sistema de pagament:

Els estudiants d'aquest màster es poden beneficiar de la possibilitat de fer el pagament de forma ajornada en cinc mensualitats sense cap tipus de recàrrec. Es tracta d'un finançament directe, “sense intermediaris”, que l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat ofereix a tots els alumnes al llarg des seus estudis:

 • 500€ en concepte de reserva de la plaça (quan es comuniqui l'admissió al màster, s’indicarà la data límit per realitzar aquest pagament. Els estudiants que no formalitzin el pagament en el període indicat perdran el dret a la plaça, i aquesta podrà ser adjudicada a un altre candidat)
 • 1.300€ en el moment de formalitzar la matrícula
 • 5 terminis de 840€ (el centre no aplica cap mena de recàrrec per aquest finançament)

D'altra banda, les següents beques ofereixen la possibilitat de finançar un màxim de 60 crèdits d'un Màster Oficial:

Per a qualsevol dubte, contactar amb:

Sra. Eulàlia Grau
Secretaria d'Estudiants i Docència
Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida
Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa
Tel.: +34 934 656 374 Fax: + 34 93 465 3968
eulalia.grau@eug.es

Per a més informació, Contacta'ns!

TIPUS DE TÍTOL:

Títol Oficial (Màster Universitari)*
* El Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida va ser VERIFICAT FAVORABLEMENT per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). a data de 31 de Maig del 2013

ANY ACADÈMIC:

2016/2017

TOTAL DE CRÈDITS:

60 crèdits

CALENDARI:

del 03/10/2016 al 30/06/2017

HORARI:

Les classes teòriques es programen d’octubre a maig. S’imparteixen per les tardes (a partir de les 15h.), de dilluns a dijous.

LLOC:

Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona)

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRES:

De 6 a 10 places

IDIOMES:

Català (40%), castellà (40%) i anglès (20%).