CONTINGUT

Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida (Curs 2015/16)

Consulta el programa (en PDF):

IrsiCaixa

La infecció del Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) i la seva forta incidència en la població mundial han significat un canvi quantitatiu i qualitatiu en la investigació en retrovirologia. Els avanços dels últims 25 anys han permès ampliar el nostre coneixement sobre el virus, definir les pautes de tractament, assentar les bases per al desenvolupament de vacunes i d'estratègies d'eradicació i convertir la retrovirologia humana en una de les àrees més dinàmiques de la biomedicina. El fort desenvolupament d'aquesta àrea d'investigació necessita de professionals especialitzats amb coneixements ampliats tant en l'àmbit de la virologia com de la immunologia.

El Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida ofereix per primera vegada una visió àmplia dels camps de la immunologia i la virologia, amb una atenció especial als tractaments antiretrovirals i a les vies d'eradicació del virus. A més a més, fa una incidència especial en altres retrovirus i en la seva potencial implicació en diferents patologies humanes.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, en conveni amb l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, es preocupen per oferir una formació excel·lent i amb una perspectiva global que permeti desenvolupar competències específiques per a la inserció laboral de titulats universitaris en el desenvolupament de projectes d'R+D, en la integració d'equips multidisciplinaris de la indústria farmacèutica o en equips d'investigació, en assessorament tècnic de la instrumentació avançada i en l'adaptació de processos de noves tècniques.

El programa s'estructura en set mòduls a través dels quals es treballen en profunditat temes com les bases cel·lulars i moleculars de la infecció del VIH tipus 1 (VIH-1) i la patogènesi associada, els aspectes clínics fonamentals de la infecció emfatitzant les recomanacions de tractament antiretrovirals i el tractament de la resistència als fàrmacs antiretrovirals, les interaccions, similituds i diferències entre el VIH i altres virus relacionats i el present, passat i futur dels assajos de la vacuna del VIH.

Amb la finalitat de potenciar una visió global i oferir als estudiants un coneixement actualitzat sobre les activitats d'investigació relacionades amb el VIH, el programa integra un mòdul en el que es revisen les diferents línies de investigació dels principals centres de recerca a nivell mundial, de forma teòrica a través de classes magistrals, així com a través de conferències i/o seminaris que puguin oferir investigadors convidats dels diferents centres internacionals col·laboradors com el Ragon Institute (MGH, MIT i Harvard University) i la Section of Retroviral Therapeutics del Brigham and Women's Hospital (Harvard Medical School), o la Leonard M. Miller School of Medicine (University of Miami) i el Center for AIDS Research (University of California San Diego).

En el mateix mòdul sobre investigació del VIH, també s'ofereixen als alumnes coneixements sobre gestió de l'activitat científica, amb l'objectiu que els estudiants adquireixin els coneixements bàsics complementaris per poder desenvolupar amb èxit una carrera investigadora. Així doncs, en el mòdul s'ofereix una visió global de tots els aspectes relacionats amb l'activitat investigadora, des de la generació de la idea i el disseny d'un projecte, fins la recerca de recursos financers, l'execució i el tancament. També es posa especial èmfasi en la gestió de la innovació i del coneixement al llarg del cicle de vida d'un projecte (protecció dels resultats, transferència de tecnologia efectiva, etc.), i en les fórmules de desenvolupament de productes posteriors. Per últim, s'intenta fer reflexionar als alumnes sobre la interacció entre ciència i societat, i la importància de desenvolupar una activitat científica que doni resposta als reptes existents i emergents de la societat (investigació responsable).

Organitza:

IrsiCaixa gimbernat

Col·labora:

Gilead MSD

<!-- /opcio-1 -->

Al llarg dels diferents mòduls del Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida, es pretén que els alumnes adquireixin les següents competències:

Bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o pocs coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar els coneixements i fer front a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Generals/transversals

 • Treballar i desenvolupar-se adequadament en equips multidisciplinaris i multiculturals.
 • Utilitzar els canals apropiats en la recerca d'informació i integrar aquesta informació per solucionar problemes en la seva activitat professional.
 • Dissenyar, organitzar, planificar, gestionar i dur a terme projectes en el seu àmbit d'estudi sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades/informació.
 • Estructurar publicacions i comunicacions científiques.
 • Reconèixer els termes relatius a l'àmbit del VIH en anglès, utilitzant-lo de manera eficaç en l'àmbit oral i escrit.

Específiques

 • Reconèixer i analitzar els problemes entorn al VIH, plantejar respostes i/o treballs adequats per a la seva resolució, incloent l'ús de fonts bibliogràfiques i contactes internacionals.
 • Descriure i aplicar les tècniques de laboratori més innovadores d'investigació en virologia i immunologia.
 • Dissenyar un procés experimental des de la presa de mostres al procés de dades i la valoració de resultats.
 • Reconèixer les bases virològiques, immunològiques i clíniques de la infecció per VIH.
 • Descriure els elements bàsics relatius a la pràctica clínica de la infecció per VIH.
 • Analitzar la diversitat del VIH-1 i relacionar-la amb altres retrovirus.
 • Descriure els elements bàsics del disseny de fàrmacs i vacunes relacionats amb el VIH.
 • Identificar les vies de translació de coneixements científics a la societat.

Objectius de la formació

 • Familiaritzar-se amb les tècniques més innovadores d'investigació en retrovirologia.
 • Adquirir la capacitat d'avaluar críticament els resultats obtinguts amb el degut rigor científic.
 • Elaborar un informe sobre el treball realitzat i defensar públicament els resultats del projecte final.
 • Concedir la possibilitat als nous titulats de conèixer el funcionament global de la investigació en VIH.
 • Ajudar als recent titulats a integrar-se en el mercat laboral amb la seva formació universitària.

Sortides professionals

 • Desenvolupament de projectes de I+D
 • Estudis de Doctorat
 • Integració en equips multidisciplinaris de la indústria farmacèutica
 • Integració en equips d'investigació
 • Assessorament tècnic d'instrumentació avançada
 • Adaptació de noves tècniques de laboratori

<!-- /opcio-2 -->

COORDINADOR

Dr. Bonaventura Clotet
Director de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa
President de la Fundació Lluita contra la Sida
Codirector del Programa de Recerca de la Vacuna de la Sida HIVACAT
Cap de la Unitat de VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Professor associat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
bclotet@irsicaixa.es

MÒDULS I ASSIGNATURES

Mòdul 1

Bases virológiques, immunològiques i clíniques

DR. JAVIER MARTÍNEZ-PICADO

Assignatures del mòdul:
Virologia i retrovirologia
Anatomia funcional de la resposta immune
Immunopatologia bàsica i aplicada
Immunologia en la infecció pel VIH
Immunopatogènesi de la infecció pel VIH
El genoma hoste en la infecció pel VIH

Mòdul 2

Tractament antiretroviral

DR. ROGER PAREDES i DRA. EUGÈNIA NEGREDO

Assignatures del mòdul:
Introducció a la pràctica clínica de la infecció pel VIH
Bases metodològiques de la recerca clínica
Tractament antiretroviral basat en l'evidència
Toxicitat antiretroviral i complicacions de la infecció pel VIH
Resistència als antiretrovirals
Farmacocinètica

Mòdul 3

Virus relacionats amb el VIH

DR. JULIÀ BLANCO i DR. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

Assignatures del mòdul:
Diversitat del VIH i VIH-2
Coinfeccions (VHC, VHB, VPH)
Altres retrovirus humans i no humans (VLHT, VXMR)

Mòdul 4

Desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives contra el VIH

DR. CHRISTIAN BRANDER

Assignatures del mòdul:
Immunitat cel·lular
Immunitat humoral
Vacunes
Assajos clínics de la vacuna del VIH
Estratègies d'eradicació mitjançant vacunes

Mòdul 5

Investigació del VIH: gestió de projectes i de la innovació en un entorn de recerca responsable

DR. BONAVENTURA CLOTET i MIREIA MANENT

Assignatures del mòdul:
Estat de l'art en el camp del VIH/SIDA
Gestió de projectes
Gestió de la innovació i el coneixement
Recerca Responsable i Innovació

Mòdul 6

Pràctiques externes

DR. JOSÉ ANDRÉS ESTÉ

Assignatures del mòdul:
Pràctiques de recerca

Mòdul 7

Treball de Final de Màster (TFM)

DR. BONAVENTURA CLOTET

Assignatures del mòdul:
Desenvolupament d'un treball de recerca que haurà de ser avaluat per un tribunal

<!-- /opcio-3 -->

ADMISIÓ DE GRADUATS

Tractant-se d'un Postgrau, es requereix haver obtingut un Grau en l'àmbit de les Ciències Biomèdiques: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Veterinària, Medicina o titulacions equivalents, atorgat per una universitat europea o d'altres països, prèvia autorització i/o convalidació per la universitat.

ACREDITACIÓ D'IDIOMES

Acreditar un coneixement d'anglès i/o castellà de Nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), en els casos en què no sigui la llengua materna, mitjançant certificat o mitjançant l'obtenció del Language Passport de EUROPASS, que s'obté de forma gratuïta i senzilla a través de la pàgina web.

CRITERIS DE SELECCIÓ

En el cas que el número d'inscrits superi el nombre de places, l'adjudicació de places es realitzarà seguint els següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic: 70%
 • Carta de motivació: 20%
 • Coneixement d'anglès i/o castellà nivell B3 (MERC): 10%

En el cas que el coordinador del màster ho consideri oportú, es realitzarà una entrevista personal amb el candidat/a.

INSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ

1r període de preinscripció (60% de places)
Del 01-04-2015 al 15-05-2015

2n període de preinscripció (resta de places vacants)
Del 25-05-2015 al 10-07-2015

3r període de preinscripció
Del 13-07-2015 al 11-09-2015

Per fer efectiva la preinscripció en aquest Màster Universitari el/la candidat/a ha de remetre, mitjançant correu electrònic a eulalia.grau@eug.es, la següent documentació:

 1. Sol·licitud de preinscripció
 2. Certificat acadèmic oficial d'estudis superiors cursats per l'interessat, amb detall de: matèries cursades, ECTS (o hores), convocatòries exhaurides, qualificacions per matèria i qualificació global.
 3. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat en l'anterior document (si no el té disponible en el moment de la preinscripció, el podrà presentar amb posterioritat).
 4. Document de identitat (DNI, passaport, NIE...).
 5. Currículum vitae.
 6. Document acreditatiu del coneixement de la llengua anglesa i/o espanyola.
 7. Carta de motivació.

Si el/la candidat/a accedeix al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera ha de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de l'Unió Europea, de països signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, l'han d'haver expedit les autoritats competents i ha d'estar legalitzada per via diplomàtica o, si s'escau, mitjançant la postil·la del conveni de l'Haia o del conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l'estranger:

S'accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se'n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s'ha de fer càrrec d'aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, caldrà adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si el/la candidat/a encara no disposa del títol oficial perquè està finalitzant els estudis, haurà de manifestar-ho específicament.

ADMISSIÓ

L'admissió serveix per comprovar que els candidats compleixen els requisits necessaris per accedir al màster i garantir que aquests puguin cursar els estudis amb aprofitament. Un cop finalitzat cada període de preinscripció, la Comissió de Màster resoldrà l'admissió dels diferents sol·licitants i la secretaria la notificarà per correu electrònic.

MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula, cal prèviament haver estat admès al programa. La secretaria del programa informarà, en el seu moment, als alumnes admesos sobre el procediment a seguir per completar la matrícula.

COST, BEQUES I AJUDES

El cost del Màster en Patogènesi i Tractament de la SIDA és de 100€/crèdit, independentment de la procedència de l'estudiant.

El cost total del programa és de 6.000€. Aquest preu inclou les classes teòriques i les pràctiques.

Sistema de pagament:

Els estudiants d'aquest màster es poden beneficiar de la possibilitat de fer el pagament de forma ajornada en cinc mensualitats sense cap tipus de recàrrec. Es tracta d'un finançament directe, “sense intermediaris”, que l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat ofereix a tots els alumnes al llarg des seus estudis:

 • 1.800€ en concepte de matrícula
 • La resta, en cinc pagaments mensuals de 840€ cada un d'ells (el centre no aplica ningun tipus de recàrrec per aquest finançament)

D'altra banda, les següents beques ofereixen la possibilitat de finançar un màxim de 60 crèdits d'un Màster Oficial:

Per a qualsevol dubte, contactar amb:

Sra. Eulàlia Grau
Secretaria d'Estudiants i Docència
Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida
Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa
Tel.: +34 934 656 374 Fax: + 34 93 465 3968
eulalia.grau@eug.es

Per a més informació, Contacta'ns!

<!-- /opcio-4 -->

TIPUS DE TÍTOL:

Títol Oficial (Màster Universitari)*
* El Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida va ser VERIFICAT FAVORABLEMENT per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). a data de 31 de Maig del 2013

ANY ACADÈMIC:

2015/2016

CALENDARI:

del 13/10/2015 al 30/06/2016

TOTAL DE CRÈDITS:

60 crèdits

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRES

De 6 a 10 places

IDIOMES

Llengües que vehiculen el procés formatiu: català (40%), castellà (40%) i anglès (20%).

PERFIL DE L'ESTUDIANT

Considerant els coneixements previs requerits, l'estudiant aspirant a realitzar el Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida haurà d'estar en possessió d'un títol universitari en l'àmbit de les Ciències Biomèdiques: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Veterinària, Medicina o titulacions equivalents.

Les característiques personals idònies, tals com actituds i interessos, per una correcta adaptació i seguiment del pla d'estudis són:

 • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i multiculturals
 • Predisposició a la participació activa a l'aula
 • Disposició pel treball autònom i l'actualització de coneixements
 • Bona comunicació oral i escrita
 • Tenir interès en la virologia i la immunologia

D'altra banda, es considera molt important el coneixement de les llengües que vehiculen l'aprenentatge. L'estudiant ha de tenir el nivell adequat per poder fer un correcte seguiment d'una classe magistral, d'un debat, d'una exposició, etc. És per això que es precisa tenir un coneixement de castellà i anglès de nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

<!-- /opcio-5 -->

<!-- /page-multitab -->