CONTINGUT

Destacados

The Barcelona Debates on the Human Microbiome
HIVACAT
Epidemia The Game

Patronat

L'òrgan superior de govern d'IrsiCaixa és el Patronat, que actualment està format per les següents persones:

 

President

 • Conseller/a titular del Departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya

 • Hble. Sr. Antoni Comín i Oliveres

Vicepresident

 • Persona designada per la Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

 • Sr. Josep Vilarasau i Salat

Vocals

 • Designat pel Director del Servei Català de la Salut
 • Sr. Joan Serra i Manetas
 • Designat pel Departament competent en matèria de Recerca
 • Sra. Iolanda Font de Rubinat Gª
 • Representants del Departament responsable de la política sanitària
 • Sr. Joan Guix i Oliver
 • Sr. Antoni Andreu Périz
 • Sr. Jordi Casabona i Barbarà
 • Sr. Manel Puig Domingo
 • Representants de la Fundació Bancària "la Caixa"
 • Sr. Jaume Giró i Ribas
 • Sr. Jaume Lanaspa Gatnau
 • Sra. Esther Planas i Herrera
 • Sr. Jordi Portabella i Calvete
 • Sra. Marta Casals Virosque
 • Representants de la Fundació Lluita contra la SIDA
 • Sra. Montserrat Pinyol i Pina
 • Sra. Anna Veiga i Lluch
 • Secretària: Sra. Marta Casals Virosque